Men de skal jo ha eksamen !

Hei.

På morgenmøtet i dag, sa jeg noen få ord om at det var spennende å se hvordan tentamen var tilpasset til elever med spesielle behov. Jeg sa noe sånt som at det var stor forskjell på graden av tilpasning for elever som har spesialundervisning. Lærere har kommet til meg i etterkant og bedt om tilbakemelding på om det de hadde laget var bra eller dårlig. Det gir meg anledning til å si noe om hvordan jeg tenker rundt dette temaet.

Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Vi kan fort bli enige om at dette er krevende å få til, men vi vet at det er slik, det har alltid vært slik og det er en bit av læreryrket som er helt sentral og selvfølgelig. Elevene våre er ulike og lærestoffet må tilpasses den enkelte. Vi gjør dette i klasserommet hver dag, vi forklarer ting på flere måter, vi forklarer betydningen av begreper slik at alle skal få det med seg, vi tilpasser arbeidsmengde, vi gir tilpassede lekser på ulike nivåer osv osv. Til tross for denne tilpasningen er det noen elever som har så spesifikke vansker at de får tildelt egne midler etter §5 i opplæringsloven. De kan ikke følge normal progresjon, de må ha en individuell opplæringsplan- IOP. Her legges mye arbeid i egen emneplan, for å vise hva en skal arbeide med i de ulike emnene og hvilke mål og arbeidsmåter eleven skal ha. For meg er det helt selvsagt at en elev med IOP også skal ha en tilpasset prøve, eller tentamen. Ansvaret for utarbeiding av dette har faglærer og spesialpedagog . Det må være sammenheng mellom det spesialundervisningen har hatt fokus på, og hvordan prøven ser ut. Da kan en stille spørsmålet,» Er det mulig å gi en slik elev den samme prøven som resten av klassen «? Her mener jeg at svaret avhenger av hvordan prøven til resten av klassen ser ut? La meg eksemplifisere med matematikktentamen. I matematikkfaget er det fremdeles slik at prøver og eksamen har en progresjon fra det lette til det vanskelige. De fleste elever får til noen av de lette oppgavene. Da blir spørsmålet for denne prøvetypen «bør en legge inn flere oppgaver med de fire regningsartene slik at disse elevene har arbeid i et par timer og slipper å sitte og se i veggen fordi de fort blir ferdig med det de klarer?» De skal jo forberedes til eksamen- sier noen. Det er jo slik oppgavene ser ut da.  So what sier jeg! Skal vi dunke dem i hodet i 3 år og fortelle dem hvor lite de får til, eller skal vi gi dem mestringsfølelse på deres nivå og forklare dem at det er bra at de kan en god del med pluss og minus, ganging og deling, men på en eksamen vil det ikke rekke til mer enn 2?

I andre fag er det vanskeligere enn i matematikken. Jeg synes engelskfaget er det beste eksempelet. I min tid som engelsklærer lignet strukturen i engelskprøven på matematikkens. Det begynte lett og ble vanskeligere, med stilen som sluttoppgaven der tekstskaping er hovedkompetansen. I dag er engelskeksamen vanskelig fra første oppgave! Håpløst spør du meg, men det er selvsagt ikke et argument for å gi disse elevene håpløse oppgaver i 3 år på ungdomsskolen. Jeg ser tilpassede tentamensoppgaver i engelsk der elever på vår skole  har mye arbeid med oppgaver som kryssord,ordquiz,sette linjer mellom bilde og ord, rett form av to do,oversett disse setningene og så en enkel billedstil til slutt. Jeg synes det er gode eksempel på tilpassing. Bedre enn bare en tekstoppgave, selv om eleven har fått tid til forarbeid. Jeg skriver Jeg synes.  Jeg skriver ikke at jeg har rett, men jeg er helt sikker på at vi blir en bedre skole av å reflektere rundt dette på fagteamene. Hvordan gjør vi dette på skolen vår? Er vi fornøyd med tilpassingen for elever med spesielle behov? Gremmer vi oss over enkelte fag, enkelte oppgaver, men kvir oss for å ta det opp. Er det lærere hos oss som er flinkere enn andre til dette ? Bruker vi dem slik at kollektivet blir flinkere ?Vanskelige spørsmål for dere, vanskelige spørsmål for meg. Har vi en skolekultur der vi tør å ta opp tema som kan utfordre oss?

Thomas Nordahl kastet en brannfakkel i avslutningen av sitt foredrag i Norheimsund. Den var mest til skolelederne og den avsluttet et tema som handlet om bedring av  praksis på egen skole.

« Det skjer under din ledelse» Hva har du tenkt å gjøre med det ?

 Sven Olaf

About svenolafbrekke

Rektor Odda ungdomsskole
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s